Sitoutumislomake / Turvaohje

Montolan Kaivossukeltajat ry 11.10.2015


Montolassa tapahtuvassa sukeltamisessa noudatetaan seuraavia turvaohjeita.

1. Kaikki sukellustoiminta Montolan kaivoksella tapahtuu sukeltajan omalla vastuulla eikä maanomistajilla ole mitään vastuuta sukeltajien toiminnasta Montolassa.

2. Jokainen sukeltaja sitoutuu ja on velvoitettu noudattamaan alueella tapahtuvassa toiminnassa Montolan Kaivossukeltajat ry:n laatimia turvallisuusohjeita ja sääntöjä sekä viranomaismääräyksiä ja lakeja. Sukeltaja vastaa itse vuosittaisesta Terveysselvityksen esittämisestä vuoden ensimmäisellä sukelluskerralla.

3. Rikkoessaan näitä ohjeita tai viranomaismääräyksiä tai lakeja sukeltaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen tulee harkittavaksi mahdollinen määräaikainen tai pysyvä porttikielto.

4. Jokainen alueella sukeltava toimii Montolassa omalla vastuullaan huolehtien siitä, että hän on sukelluskunnossa, laitteet ovat toimintakuntoiset ja hänellä on riittävä kokemus suunniteltuun sukellukseen. Sukeltajalla tulee olla voimassa oleva ja vuosittain uusittava Sukeltajaliiton kaavakkeelle tehty terveydentilaselvitys sekä voimassa oleva sukelluskortti. Sukeltaminen on kiellettyä alkoholin tai huumaavien lääkeaineiden alaisena.

5. Jokaisessa sukellustapahtumassa tulee olla nimetty tapahtumajärjestäjä. Montolan Kaivossukeltajat ry päättää tapahtumajärjestäjien hyväksymisestä sekä opastaa ja valvoo heidän toimintaansa. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen valvomaan, että sukellustoiminta tapahtuu sukeltajien sukelluskokemuksen ja -taitojen rajoissa. Sukellussuunnitelman tulee olla turvallisuushakuinen, sen tulee perustua koulutuksessa opetettuihin periaatteisiin ja se on oltava suunniteltu minimissään 1/3 kaasusääntöä noudattaen pohjakaasuille ja dekompressiokaasuja (1,5 kertaa tarvittava määrä). Minimivaatimus luolasukellukselle on Intro to cave tai vastaava. Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevia olosuhteiden edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia.

  • Maksimi-END (Equivalent Narcotic Depth) on 40 m.
  • Maksimisukellussyvyydet tulevat sukeltajan luokitusten perusteella.
  • Sukellusryhmän on esitettävä täydellinen sukellussuunnitelma (henkilöt, support team, deco/bail-out suunnitelma, riskikartoitus, jne...) Montolan Kaivossukeltajien Ry hallitukselle ennen yli 90 metrin tai yli 4h sukelluksia. Hallitus voi kieltää sukelluksen ilman perusteluita. Sukellusryhmällä on oltava hallituksen päätös ennen sukellusta.
  • Vapaasukelluksessa noudetaan lisäksi Sukeltajaliiton turvaohjeita vapaasukelluksesta.
  • Alle 18v sukeltajilta vaaditaan vanhempien kirjallinen suostumus. Alle 18 vuotiaat eivät saa sukeltaa luolaan (vaikka sukeltajalla olisi vaadittava koulutus).

6. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että tapahtumassa ylläpidetään riittävää pelastusvalmiutta ja että ennen sukellusten aloittamista on laadittu pelastussuunnitelma. Siirtäessään tapahtumanjärjestäjän velvoitteet oman sukelluksensa ajaksi toiselle henkilölle tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan tilanteen riittävästä selvittämisestä.

7. Tapahtumajärjestäjällä on perustellusta syystä oikeus kieltää sukeltajaa sukeltamasta. Tällainen syy voi olla mm. vaaratilanteen aiheuttaminen, sukeltajan terveys, sääntöjen rikkominen tai muu tapahtumajärjestäjän mielestä riskin muodostava seikka.

8. Talvikaudella kaivoslammen ollessa jääpeitteessä, alueella sukelletaan niin, että sukeltajalla on katkeamaton naruyhteys pinnalle. Talvella tapahtuvaan sukellukseen suositellaan käytettäväksi pintaköyttä. Turvasukeltajaa varten tulee olla varattuna riittävän pituinen pintaköysi, joka mahdollistaa jään alla tapahtuvan pelastustoiminnan.

9. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että Montolan Kaivossukeltajat ry:n turvaohjeita ja sääntöjä noudattaa jokainen Montolan kaivos alueella sukeltava henkilö.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä


(Viimeisin muokkaus 21.10.2017)