Säännöt Montolan kaivosalueella tapahtuvaan sukellustoimintaan

Montolan Kaivossukeltajat ry 11.10.2015


Näitä sääntöjä ja määräyksiä voidaan muuttaa Montolan Kaivossukeltajat ry:n hallituksen toimesta tarvittaessa ja ne astuvat voimaan välittömästi niiden ilmestymisen jälkeen. Näiden sääntöjen lisäksi ovat voimassa erillisen SITOUTUMISLOMAKKEEN/TURVAOHJEEN säännöt ja määräykset.

SITOUTUMISLOMAKKEET JA TERVEYSSELVITYKSET Terveysselvitys uusitaan kalenterivuosittain omatoimisesti sukeltajan toimesta. Rekisteröityessä www.montolakaivossukeltajat.com sivuille, käyttäjä hyväksyy Montolan Kaivossukeltajien ohjeet ja määräykset, sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

ILMOITTAUTUMINEN ALUEELLE Ilmoittautuminen alueelle tapahtuu tapahtumajärjestäjän toimesta sukellustapahtumakalenteriin. Kalenteriin tulee merkitä kaikki alueelle tulevat henkilöt. Tapahtumajärjestäjä vastaa siitä että sukellusmaksu on suoritettu ennen sukellusta tarkastettavalla tositteella.

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ Montolan Kaivossukeltajat ry nimeää tapahtumajärjestäjät. Tapahtumajärjestäjä voi tuoda oman seuransa jäseniä sukeltamaan alueelle korkeintaan seitsemän (7+1) henkilön ryhmissä. Alueella voi toimia samanaikaisesti useampi ryhmä kunhan alueen maksimimäärä (16) ei ylity ja jokaisella tapahtumalla on oma tapahtumanjärjestäjä. Alueen sukelluslupa on seurakohtainen ja henkilökohtainen nimetylle tapahtumajärjestäjälle. Vieraita saavat tuoda vain Montolan Kaivossukeltajat ry:n erikseen siihen nimeämät henkilöt. Tapauskohtaisesti vieraslupa voidaan myöntää muillekin johonkin tiettyyn tapahtumaan, kirjallisesta hakemuksesta jos lupaa on anottu riittävän ajoissa. Hakemuksen voi tehdä myös sähköpostilla. Yhdistyksen sihteeri pitää kirjanpitoa tapahtumajärjestäjistä ja vierasoikeuksista. Sukellusryhmät merkitsevät sukellussuunnitelmansa paikalla olevaan lokikirjaan josta voidaan seurata sukelluksen kulkua ja kestoa sekä jälkeenpäin kerätä tilastotietoa alueella tapahtuneista sukelluksista.

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN Sääntöjä ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Niiden rikkominen johtaa sanktioon. Sanktio voi olla muistutus, alueen tilapäinen tai pysyvä käyttökielto tai muu Montolan Kaivossukeltajat ry:n määräämä sanktio. Sanktio voi olla yksilö- tai seurakohtainen. Sanktioon voi johtaa esimerkiksi sopimaton käytös alueella.

PYSÄKÖINTI Alueella saa pysäköidä vain sovitulle paikalle. Kulkureittejä alueella ei saa tukkia.

MAJOITTUMINEN ALUEELLA Alueella ei saa leiriytyä tai yöpyä eikä alueelle saa pystyttää telttaa paitsi erikseen sovituissa hetkellisissä koulutustilanteissa.

KONEIDEN KÄYTTÖ Sukellusalueella ei saa käyttää melua tuottavia koneita kuten kompressoria, aggregaattia tai muita vastaavia koneita. Myös sähkökäyttöisen kompressorin käyttö alueella on kielletty.

SIISTEYS Roskaaminen alueella on kielletty ja tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia siitä, ettei sukellusseurue jätä paikalle roskia.

ELÄIMET Alueella ei saa olla eläimiä vapaana, vaan eläinten pitää olla kytkettyinä ja valvottuina. Eläinten jätökset on siivottava välittömästi ja vietävä pois alueelta. Eläimistä ei saa olla haittaa alueen muille käyttäjille ja ne on poistettava alueelta pyydettäessä.

TUPAKOINTI JA AVOTULENTEKO Avotulen teko alueella on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille merkityllä paikalla. Grillaus on sallittu vain erikseen tarkoitukseen osoitetulla grillauspaikalla.

OPASKÖYDET Alueen pysyviä opasköysiä ei saa vahingoittaa. Vaurioituneesta opasköydestä on ilmoitettava välittömästi tapahtumajärjestäjälle ja Montolan Kaivossukeltajat ry:n hallitukselle. Sukelluksella käytetyt väliaikaiset opasköydet pitää poistaa, kun sukellustapahtuma päättyy. Pysyviä opasköysiä saa laittaa ja niihin muutoksia tehdä ainoastaan Montolan Kaivossukeltajat ry:n hallituksen nimeämät henkilöt.

RAKENTAMIS- JA HUOLTOTYÖT Sukeltaminen voidaan kieltää tai sitä rajoittaa rakentamis- ja huoltotöiden aikana.

KOULUTTAMINEN KAIVOSALUEELLA Koulutustilanteessa käytetään koulutuksen mukaisia turvallisuusmääräyksiä, lisättynä Montolan kaivossukeltajat ry:n säännöillä. Koulutusluvat päättää hallitus erillisestä hakemuksesta. Lupia myöntäessä hallitus pyrkii tasapuolisuuteen eri kouluttajien kesken. Koulutuslupia myönnetään luola- ja tekniikkasukelluskoulutuksiin sekä virkistyssukelluskurssien syväsukelluksiin (yli 30m) ja arkipäivinä pidettäville virkistyssukelluskursseille. Koulutukset tulee pyrkiä keskittämään arkipäiville, koska viikonloput rauhoitetaan pääsääntöisesti sukeltajille. Koulutuslupia jaetaan tarpeen mukaan kuitenkin niin, että tilaa jää myös muille sukeltajille. Kouluttajan/koulutettavien ei tarvitse olla minkään seura jäsen, eikä liittyä Montolan kaivossukeltajien kannattajajäseneksi (rekisteröityminen on pakollista). Kouluttaminen tulee tehdä joko yrityksen tai yhdistyksen nimissä. Kouluttajat ja oppilaat maksavat koulutusmaksun 12 EUR/tapahtuma (ei sisällä tapahtumamaksua). Tapahtumanjärjestäjä on vastuussa maksujen tarkistamisesta (käytetään tapahtumanjärjestäjän viitettä). Kouluttajalle annetaan tarvittaessa avain lainaksi kurssin ajaksi jonka kuittaa sihteeriltä. Avaimen palautus ja kuittaus kurssin päätteeksi.

VALVONTA Käytännössä lopullinen valvonta on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry hallinnassa, johtuen yhdistyksen sijainnista kohteeseen nähden. Tämä tosiasia huomioon ottaen Pieksämäen Urheilusukeltajilla on oikeus saapua sukeltamaan milloin tahansa. Kuitenkin huomioiden kulloinkin varauksen tehneiden sukeltajien määrän.

Pieksämäki 11.10.2015
Puheenjohtaja Jani Santala
Sihteeri Petri Hänninen

(Viimeisin muokkaus 31.12.2022)